London Gang Show Fellowship Reunion Dinner & Dance Saturday 27th January 2024

London Gang Show Fellowship Farewell Reunion Dinner & Dance Saturday 27th January 2024

The Ship Hotel, Monument Green, Weybridge, Surrey KT13 8BQ                                                   

Details  Ticket application LONDON GANG SHOW FELLOWSHIP 2024 DINNER